+420 466 310 452

aigos@aigos.cz

Po - Pa: 7:30 - 16:00

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy AiGOS spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží (dále jen „dodací podmínky“)

 

§ 1 PLATNOST PODMÍNEK
1. Nabídky a dodávky zboží prodávajícího kupujícímu se uskutečňují na základě těchto dodacích podmínek, nestanoví-li kupní smlouva, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím výslovně něco jiného. Tyto dodací podmínky platí i pro všechny následné budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím za předpokladu, že nebyly smluvními stranami písemně vyloučeny, a to i v případě, jestliže jimi nebyly opětovně výslovně potvrzeny.

§ 2 NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Nabídky učiněné prodávajícím (zejména nabídky, učiněné elektronickou formou) jsou nezávazné. Prohlášení kupujícího o přijetí nabídky prodávajícího a veškeré objednávky či nabídky kupujícího vyžadují pro platnost a účinnost a pro právní závaznost učiněné nabídky prodávajícího výslovné stvrzení prodávajícího v písemné nebo faxové formě o akceptaci smluvní nabídky prodávajícího.
2. Rozměry, váhy a další údaje týkající se zboží jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly výslovně písemně dohodnuty. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
3. V případě objednání komisního zboží, tj. konkrétního neskladového zboží pro určitého zákazníka, je prodávající oprávněn požadovat zálohu na komisní zboží, a to ve výši nejméně 30 % z celkové ceny komisního zboží, jejíž výše bude určena v každém jednotlivém případě prodávajícím (při specifických objednávkách může činit záloha až 100 %), a kupující se ji zavazuje uhradit, jinak prodávající objednané komisní zboží nezadá k objednání.

§ 3 CENY
1. Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím s připočtením v tu dobu platné zákonné daně z přidané hodnoty. Ceny zboží je kupující povinen platit v korunách českých, není-li v kupní smlouvě výslovně sjednána jiná měna. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré ztráty vzniklé v důsledku kurzovních rozdílů příslušné zahraniční měny vůči koruně české od okamžiku prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny do okamžiku jejího uhrazení prodávajícímu. Kupní cenou se rozumí cena franco sklad, případně sídlo prodávajícího.
2. Pokud v období od uzavření smlouvy do okamžiku realizace dodávky zboží dojde ke zvýšení nebo novému zavedení veřejnoprávních poplatků (např. daní, cla, poplatků apod.) nebo budou zvýšeny či nově zavedeny další náklady na dopravu, výrobu nebo prodej zboží, na které prodávající nemá žádný vliv a které nebyly zahrnuty v původní kupní ceně zboží, uvedené ve smlouvě, zvyšuje se odpovídajícím způsobem kupní cena, kterou platí kupující. Novou výši kupní ceny prodávající kupujícímu oznámí a takto stanovená výše kupní ceny je pro kupujícího závazná, neoznámí-li do tří (3) pracovních dnů písemně prodávajícímu, že s nově stanovenou výší kupní ceny nesouhlasí. Toto pravidlo platí také tehdy, jestliže předmětné poplatky nebo náklady nebudou zvlášť účtovány vedle ceny. Jestliže takovéto přenesení úhrady poplatků na kupujícího je zákonem zakázáno, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.


§ 4 DODACÍ LHŮTY
1. Dodací lhůty jsou pro prodávajícího nezávazné, pokud prodávající dodací lhůty pro odběratele závazně výslovně písemně nepotvrdí a nedojde k narušení dodávek ve smyslu § 5 těchto podmínek.
2. Jestliže je zboží prodávajícím připraveno k odběru, nakládce nebo odeslání, ale v důsledku přepravních potíží, které vznikly z důvodů, které nespočívají na straně prodávajícího, nemůže být odvezeno, naloženo nebo odesláno, platí, že dodací lhůty jsou dodrženy a smlouva ze strany prodávajícího je splněna.
3. Ocitne-li se prodávající v dodávkách zboží ve zpoždění z jiných důvodů, než jsou uvedeny v §5 níže, považuje se to za nepodstatné porušení smlouvy. Kupující může v takovém případě, po marném uplynutí jím stanovené náhradní dodací lhůty v délce nejméně deseti (10) týdnů od oznámení, od smlouvy odstoupit. Za podmínky poskytnutí uvedené náhradní dodací lhůty může kupující od smlouvy odstoupit při zpoždění způsobeném úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí ze strany prodávajícího.
4. V případě odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn požadovat náhradu škody, avšak pouze ve výši zvýšených nákladů z náhradního nákupu zboží stejného množství a druhu. Další nároky kupujícího na náhradu škody spočívající v náhradě skutečné škody a ušlého zisku mohou vzniknout pouze je-li prokázáno úmyslné zavinění ze strany prodávajícího.


§ 5 NARUŠENÍ DODÁVEK
1. Okolnosti a události neovlivnitelné prodávajícím nebo důvody nespočívající na jeho straně – jako např. stávka, válka, požár, zvýšení nákladů na nákup surovin nebo prodej zboží, překážky způsobené úředním nařízením, a to i v devizovém oběhu nebo jinými právními akty, přírodními katastrofami nebo v jiných případech vyšší moci – které zabraňují dodávkám nebo je podstatně ztěžují, zprošťují prodávajícího, po dobu jejich působení, od povinnosti plnit kupujícímu dodávky. To platí také tehdy, jestliže bez důvodů, spočívajících na straně prodávajícího, jeho dodavatelé svou povinnost nesplní vůbec nebo opožděně, nebo jsou narušeny obvyklé odběrní a přepravní poměry nebo možnosti. V takových případech je prodávající oprávněn za předpokladu, že tyto skutečnosti oznámí kupujícímu a jestliže se již sám ocitl v prodlení, dodávat zboží s odpovídajícím zpožděním nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy nebo oznámit prodávajícímu, že souhlasí s plněním v náhradní lhůtě. Pro možný rozsah případné náhrady škody kupujícímu se § 4 odst. 4 výše uplatní obdobně.


§ 6 PŘECHOD NEBEZPEČÍ, ODESLÁNÍ, NAKLÁDKA
1. Od okamžiku, kdy je zboží určené pro kupujícího označeno za účelem jeho odlišení od jiného zboží jako zboží určené pro prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího a zboží je skladováno na jeho účet a nebezpečí. K tomuto přechodu nebezpečí škody na zboží dochází nejpozději k okamžiku, kdy je zboží připraveno prodávajícím k odeslání.
2. Přeprava se uskutečňuje vždy na nebezpečí kupujícího, a to i při bezplatné přepravě. Nakládka a přeprava se uskutečňuje na základě obvyklých podmínek příslušných dopravců. V případech, kdy je prodávající pověřen zajistit pro kupujícího dopravce, odpovídá za případnou škodu jen tehdy, pokud škoda byla způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí při výběru dopravce. Prodávající je povinen sjednat pojištění zboží pro dobu přepravy jen je-li to s kupujícím výslovně písemně dohodnuto. Náklady tohoto pojištění platí kupující.


§ 7 ODBĚR
1. Kupující, který provedl přejímku zboží (ať už před či k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží) nebo byl prodávajícím vyzván k tomu, aby přejímku zboží provedl, avšak tuto přejímku z důvodů spočívajících na jeho straně nevykonal, může uplatnit nároky z vad zboží jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady na zboží vznikly úmyslným zaviněním na straně prodávajícího v době po přechodu nebezpečí škody na zboží.
2. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující povinen zboží převzít.
3. Datum dodání bude prodávajícím kupujícímu sdělen 3 dny před tímto dodáním elektronicky na emailovou adresu a kupující se zavazuje být připraven k převzetí v tomto dni nebo následujících 2 dnů si zboží převzít. Jestliže kupující zboží, jehož přejímku měl možnost provést, přes jeho připravenost k dodání v určený den nebo v následujících 2 dnech neodebere, přechází nebezpečí škody na zboží, pokud se tak již nestalo dříve, na kupujícího nejpozději prvním dnem prodlení kupujícího s převzetím zboží a tímto dnem se v tomto případě také stává splatnou celá kupní cena. Kupující se dále zavazuje v případě prodlení s odběrem zboží zaplatit prodávajícímu skladné, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odběrem zboží. Prodávající je dále v tomto případě oprávněn požadovat od kupujícího náhradu všech škod vzniklých prodlením na straně kupujícího při odběru, jakož i úroky z prodlení z kupní ceny, skladné, přepravní náklady a další prokazatelné náklady výlohy nebo výdaje, vzniklé z důvodu prodlení kupujícího prodávajícímu.
4. Prodávající je oprávněn dodat zboží po částech v dílčím plnění.
5. V případě objednání komisního zboží, tj. konkrétního neskladového zboží pro určitého zákazníka, jež prodávající přijme jako soubor na skladovou položku „komise“, zavazuje se kupující toto zboží odebrat. V případě neodebrání tohoto konkrétního komisního zboží určeného pro daného kupujícího, zavazuje se tento kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny objednaného komisního zboží. Pokud je zaplacená záloha dle § 2 odst. 3, započítává se tato záloha nebo její část na úhradu smluvní pokuty.


§ 8 PLACENÍ
1. Pokud nebylo výslovně písemně dohodnuto jinak, kupní cena je splatná ve čtrnácti (14) denní lhůtě od data vystavení účetního dokladu - faktury prodávajícím. Prodávající není povinen přijímat pro úhradu svých pohledávek směnky nebo šeky, může však požadovat placení v hotovosti. Výdaje spojené s proplácením směnek a šeků jdou k tíži kupujícího.
2. Kupující není oprávněn započíst na svůj dluh vůči prodávajícímu svoji pohledávku vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.


§ 9 PRODLENÍ
1. Pokud se kupující ocitne s plněním svých povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy v prodlení, zejména v případě prodlení s odebráním zboží či zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu, je prodávající oprávněn, a to bez stanovení dodatečné lhůty, od smlouvy odstoupit. Při prodlení kupujícího je prodávající oprávněn zboží podléhající výhradě jeho vlastnického práva podle své volby na náklady kupujícího vzít zpět a/nebo prodat, přičemž kupující je povinen prodávajícímu uhradit případný rozdíl mezi realizovanou cenou a kupní cenou sjednanou ve smlouvě s kupujícím.
2. Pokud se kupující ocitne v prodlení s placením svých peněžních závazků vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn účtovat roční úroky z prodlení ve výši stanovené dle právních předpisů účinných v době prodlení kupujícího.
3. Jakékoliv nároky prodávajícího z titulu úroků z prodlení a/nebo smluvní pokuty vyplývající z těchto podmínek nemají žádný vliv na nárok prodávajícího vůči kupujícímu z titulu náhrady škody a jeho výši.


§ 10 ZÁRUKA
1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními občanského zákoníku a pokud z příslušné smlouvy nebo těchto dodacích podmínek výslovně nevyplývá něco jiného.
2. Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv případné reklamace zjevných vad a nedostatků vyloučeny. Za zjevné vady, které se objeví při nebo po zpracování zboží prodávající neodpovídá.
3. Ostatní reklamace, které nejsou dle předchozích odstavců 1. a 2. vyloučeny, musí být, u zjevných vad nejpozději do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží, u skrytých vad pak neprodleně po jejich zjištění, oznámeny písemně prodávajícímu, jinak na ně nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá pouze za ty vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Veškeré záruky však zanikají uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Zboží z vadné dodávky musí být uchováno v tom stavu, ve kterém bylo v době zjištění závad, musí být zřejmé, že se jedná o zboží dodané prodávajícím, dále musí být kupujícím pečlivě a bezplatně uloženo a připraveno k prohlídce ze strany prodávajícího. Porušení těchto závazků vylučuje jakékoliv reklamační nároky vůči prodávajícímu.
4. Barevné rozdíly přírodního dřeva nejsou vadami ve smyslu těchto ustanovení.
5. Jestliže předmět dodávky byl vadný, nebo nemá smluvně dohodnuté vlastnosti, může kupující požadovat pouze přiměřenou slevu z kupní ceny, přičemž ostatní nároky, zejména, avšak nikoli pouze, na dodání náhradního zboží, opravu zboží a dodání chybějícího zboží, jsou vyloučeny.


§ 11 VÝHRADA VLASTNICTVÍ
1. Až do úplného uhrazení kupní ceny za dodané zboží a všech dalších s takovou dodávkou souvisejících pohledávek prodávajícího za kupujícím včetně, avšak nikoli pouze, skladného, nákladů na případné pojištění a přepravu zboží kupujícímu, zůstává veškeré zboží dodané prodávajícím kupujícímu ve vlastnictví prodávajícího.
2. Jestliže v souvislosti s úhradou kupní ceny byla kupujícím (nebo jinou osobou ve prospěch kupujícího) vystavena směnka nebo šek nebo byl otevřen akreditiv, nezaniká výhrada vlastnictví prodávajícího před proplacením směnky směnečníkem, šeku šekovníkem nebo zaplacením příslušné částky bankou prodávajícímu, přičemž výhrada vlastnictví prodávajícího zaniká pouze za předpokladu, že prodávající obdržel částku odpovídající plné výši kupní ceny za předmětné zboží spolu se všemi dalšími souvisejícími pohledávkami prodávajícího ve smyslu odstavce 1. výše.

§ 12. PRÁVO  NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3.V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele(kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle §1829 odst. 1 OZvšak nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle §1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.

5.Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:

a)  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil       spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d)  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

e)  s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.Vpřípadě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


§ 13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Převod práv a povinností kupujícího dle jakékoli smlouvy s prodávajícím na třetí osobu vyžaduje předchozí písemný souhlas prodávajícího.
2. Na tyto dodací podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající v souvislosti s prodejem a dodávkami zboží prodávajícího kupujícímu platí vnitrostátní právo České republiky, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ve věcech spotřebitelů i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyloučením odkazů na jakékoliv mezinárodní úmluvy v maximální možném rozsahu dovoleném českými předpisy.
3. Místem pro splacení kupní ceny jakož i pro další plnění kupujícího je sídlo prodávajícího, případně jiné místo uvedené ve smlouvě nebo ve faktuře za dodané zboží vystavené prodávajícím. Místem plnění pro dodávky je to místo, kde se nachází zboží pro odeslání nebo jiné místo sjednané pro předání kupujícímu. Místo plnění se nemění tím, že prodávající zajišťuje odeslání zboží kupujícímu.
4. Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto dodacích podmínek stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena, pokud z povahy právního úkonu nebo jeho obsahu anebo okolností za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu těchto dodacích podmínek. Prodávající a kupující se zavazují takovéto neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou ustanovením platným, zákonným a vymahatelným, se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem, a to do čtrnácti (14) dnů po zjištění takovéto neplatnosti, protiprávnosti či jiné nevymahatelnosti. V případě, že mezi prodávajícím a spotřebitelem vznikne spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, je spotřebitel oprávněn obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo je možné uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy bylo u prodávajícího poprvé uplatněno právo, které je předmětem tohoto
spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které spotřebitel u prodávajícího zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Tyto dodací podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.

AIGOS, s.r.o.
Husova 1787
530 03 Pardubice

+420 466 310 452
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu